Επικοινωνία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ευάγγελος Σακκαλής, PhD
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (CBML)

Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
GR-70013 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +302810391448
email: info@i-ama.gr

Χρηματοδότηση

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-01675.)

Συνολικός προϋπολογισμός: 573.440,72 €
Δημόσια δαπάνη: 453.740,59 €