Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του έργου «Οδηγώντας με τη σκέψη» στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Wheel, στη Θεσσαλονίκη, την 3η Μαΐου 2019. Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης συζητήθηκε η γενική ροή εκτέλεσης του έργου, η αρχιτεκτονική υλοποίησής του με έμφαση στις καινοτομίες που θα εισαχθούν, καθώς και τα επόμενα βήματα των εργασιών. Συζητήθηκαν πολύτιμες ιδέες σχετικά με την υλοποίηση του έργου, εστιάζοντας πάντα στις ξεχωριστές ανάγκες των χρηστών των υπό ανάπτυξη συστημάτων και τους δυνατούς τρόπους εξατομίκευσης αυτών.